Cornflower Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Winter White Cornflower Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Cornflower

£80
Hellebore Winter Bells Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Cream Hellebore Winter Bells Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Hellebore Winter Bells

£130
Campanula Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Campanula Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Campanula

£130
Peony Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Winter White Peony Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Peony

£80
Hellebore Moondance Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Cream Hellebore Moondance Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Hellebore Moondance

£130
Hellebore Midnight Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Cream Hellebore Midnight Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Hellebore Midnight

£130
Hydrangea Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Hydrangea Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Hydrangea

£130
The Nest Box Mini Kit Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

The Nest Box Mini Kit

£40
Hibiscus Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Hibiscus Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Hibiscus

£130
Anemones Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Anemones Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Anemones

£130
Parrot Tulip Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Parrot Tulip Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Parrot Tulip

£130
The Gardener Mini Kit Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

The Gardener Mini Kit

£40
The Potager Mini Kit Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

The Potager Mini Kit

£40
Hosta Blue Shadows Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Hosta Blue Shadows Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Hosta Blue Shadows

£130
Agapanthus Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Agapanthus Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Agapanthus

£130
Hosta Atlantis Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Hosta Atlantis Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Hosta Atlantis

£130
Hosta Halcyon Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Hosta Halcyon Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Hosta Halcyon

£130
Pansies Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Pansies Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Pansies

£130
Christmas Rose Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Cream Christmas Rose Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Christmas Rose

£130
Primavera Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Winter White Primavera Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Pale Green

Primavera

£130
Hydrangea Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Hydrangea Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Hydrangea

£130
Yellow Roses Mini Kit Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Yellow Roses Mini Kit

£40
Red Poppy Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Red Poppy Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Red Poppy

£130
Midsummer Bell Pull Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Midsummer Bell Pull Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Midsummer Bell Pull

£130
Violets and Roses Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Winter White Violets and Roses Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Violets and Roses

£80
Bird of Paradise Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Winter White Bird of Paradise Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Bird of Paradise

£130
Poppy Mini Kit Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Poppy Mini Kit Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Poppy Mini Kit

£40
Nasturtium Trellis Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Winter White Nasturtium Trellis Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Nasturtium Trellis

£130
Rhododendron Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Rhododendron Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Rhododendron

£130
Daffodils Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Daffodils Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Daffodils

£130
Camellia Blossom Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Camellia Blossom Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Camellia Blossom

£130
Dahlia Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Dahlia Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Dahlia

£130
Summer Wreath Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Winter White Summer Wreath Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Summer Wreath

£130
Midwinter Bell Pull Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Cream Midwinter Bell Pull Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Winter White

Midwinter Bell Pull

£130
Fall Bell Pull Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Fall Bell Pull Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Fall Bell Pull

£130
Easter Bell Pull Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Easter Bell Pull Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Easter Bell Pull

£130
Anemone Pitcher Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Winter White Anemone Pitcher Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Anemone Pitcher

£130
Rhododendron Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Rhododendron Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Rhododendron

£130
Auricula Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Winter White Auricula Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Auricula

£130
Clivia Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Clivia Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Clivia

£130
Rose Trellis Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Winter White Rose Trellis Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Rose Trellis

£130
Repeating Roses Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Winter White Repeating Roses Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Repeating Roses

£130
Oriental Lily Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Oriental Lily Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Oriental Lily

£130
Rose Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Cream Rose Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Rose

£130
Frangipani Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Frangipani Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Frangipani

£130
Apple Blossom Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Cream Apple Blossom Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Apple Blossom

£130
Garland of Pansies Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Winter White Garland of Pansies Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Garland of Pansies

£80
Magnolia Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Magnolia Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Magnolia

£130
Camellia Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Camellia Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Camellia

£130
Passion Flower Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Winter White Passion Flower Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Passion Flower

£130
Pansy Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Pansy Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Pansy

£130
Hollyhock Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Winter White Hollyhock Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Hollyhock

£130
Daisy Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Daisy Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Daisy

£130
Water LiliesWater Lilies Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Water Lilies

£130
Azalea Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Cream Azalea Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Winter White

Azalea

£130
A Posy of Violets Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Winter White A Posy of Violets Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

A Posy of Violets

£130
Rose Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Rose Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Rose

£130
Geranium Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Geranium Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Geranium

£130
Lily Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Lily Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Lily

£130
Crocus Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Crocus Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Crocus

£130
Heliconia Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Heliconia Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Heliconia

£130
Dahlia Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Winter White Dahlia Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Dahlia

£80
Pansy Mini Kit Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Pansy Mini Kit

£40
Christmas Rose Mini Kit Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Christmas Rose Mini Kit Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Christmas Rose Mini Kit

£40
Baby Wreath Mini Kit Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Baby Wreath Mini Kit Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Baby Wreath Mini Kit

£40
Autumn Cornucopia Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Autumn Cornucopia Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Autumn Cornucopia

£130
Geranium Pot Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Winter White Geranium Pot Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Geranium Pot

£130
Buddleia Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Cream Buddleia Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Buddleia

£130
A Wreath of Roses Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Winter White A Wreath of Roses Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

A Wreath of Roses

£130
Tulip Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Tulip Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Tulip

£130
Poinsettia Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Poinsettia Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Poinsettia

£130
Daffodil Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Daffodil Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Daffodil

£130
Pot Marigold Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Winter White Pot Marigold Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Pot Marigold

£80
Daisy Mini Kit Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Daisy Mini Kit Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Daisy Mini Kit

£40
Dahlia Mini Kit Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Dahlia Mini Kit Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Dahlia Mini Kit

£40
Anemone Mini Kit Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Anemone Mini Kit Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Anemone Mini Kit

£40
Morning Glory Mini Kit Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Morning Glory Mini Kit Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Morning Glory Mini Kit

£40
Winter Wreath Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Winter White Winter Wreath Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Winter Wreath

£130
Morning Glory Trellis Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Morning Glory Trellis Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Morning Glory Trellis

£130
Tulip Teapot Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Tulip Teapot Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Tulip Teapot

£130
Dutch Tulips Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Yellow Dutch Tulips Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Dutch Tulips

£130
Sunflower Basket Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Winter White Sunflower Basket Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Sunflower Basket

£130
Clematis Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Clematis Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Clematis

£130
Wisteria Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Wisteria Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Wisteria

£130
Lilac Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Lilac Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Lilac

£130
Pink Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Winter White Pink Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Pink

£130
Sunflower Mini Kit Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Sunflower Mini Kit Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Sunflower Mini Kit

£40
Snowdrops Mini Kit Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Snowdrops Mini Kit Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Snowdrops Mini Kit

£40
Rose Basket Mini Kit Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Rose Basket Mini Kit

£40
Spring Basket Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Winter White Spring Basket Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Spring Basket

£130
Carnation Jug Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Winter White Carnation Jug Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Carnation Jug

£130
Fuchsia Trellis Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Winter White Fuchsia Trellis Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Fuchsia Trellis

£130
Giant Wreath Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Cream Giant Wreath Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Giant Wreath

£420
Narcissi Pot Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Winter White Narcissi Pot Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Narcissi Pot

£130
Pansy Bowl Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Winter White Pansy Bowl Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Pansy Bowl

£130
Victorian Posy Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Victorian Posy Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Victorian Posy

£80
Honeysuckle Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Winter White Honeysuckle Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Honeysuckle

£130
Iris Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Winter White Iris Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Iris

£130
Tulip Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Winter White Tulip Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Tulip

£130
Cornflower Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Winter White Cornflower Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Cornflower

£130
Yellow Poppy Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Yellow Poppy Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Yellow Poppy

£130
Amaryllis Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Winter White Amaryllis Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Amaryllis

£130
Lily Mini Kit Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Lily Mini Kit Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Lily Mini Kit

£40
Rosebud Heart Mini Kit Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Rosebud Heart Mini Kit Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Rosebud Heart Mini Kit

£40
Rose Posy Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Rose Posy

£60
Sweetpeas Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Black Sweetpeas Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Sweetpeas

£130
Lily Ball Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Winter White Lily Ball Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Lily Ball

£80
Patchwork Pieces Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Winter White Patchwork Pieces Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Patchwork Pieces

£130
Sweetpea Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Winter White Sweetpea Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Sweetpea

£130
Echinaceas Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Winter White Echinaceas Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Echinaceas

£130
Rosebud Wreath Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Rosebud Wreath Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Rosebud Wreath

£75
Ginger Lily Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Ginger Lily Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Ginger Lily

£130
Cyclamen Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Winter White Cyclamen Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Cyclamen

£130

Recently viewed